AW2021 KOLLEKTION

Handelsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
for selskabet DP DANMARK ApS, CVR-nummer 39424363,
beliggende Mosevej 9, 4700 Næstved, Danmark
Tlf. +45 55 72 20 10
E-mail dp@dpdanmark.dk


1. Indledning

1.1 For samhandel med DP DANMARK ApS med CVR-nummer 39424363 gælder følgende almindelige salgs- og leveringsbetingelser for alle erhvervsaftaler, tilbud, salg og leverancer medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Køber og DP DANMARK ApS.

1.2 Hvor DP DANMARK ApS’ almindelige salgs- og leveringsbetingelser ikke er dækkende for aftaler, tilbud, salg og leverancer af grafiske produkter, herunder men ikke udtømmende tryksager, produkter med individuelt tryk samt specielt fremstillede varer, gælder den grafiske branches almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med Købers handelsvilkår går DP DANMARK ApS’ almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.4 DP DANMARK ApS’ salgs- og leveringsbetingelser udgør sammen med DP DANMARK ApS’ tilbud og ordrebekræftelser samt opfordring til at gøre tilbud på www.dpdanmark.dk det samlede aftalegrundlag om DP DANMARK ApS’ salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til Køber (”Aftalegrundlaget”). Købers indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt DP DANMARK ApS udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

1.5 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

1.6 DP DANMARK ApS’ forbeholder sig ret til at benytte fremstillet kundeprodukter som reference eksempelvis på udstillinger, messer og i kataloger. DP DANMARK ApS skal modtage skriftlig besked ved ordreafgivelse, såfremt dette ikke accepteres.


2. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
2.2 Købers eventuelle indkøbsbetingelser er uden retsvirkning, også selvom DP DANMARK ApS ikke udtrykkeligt har afvist dem.

2.3 Køber skal sende ordrer på produkter eller tilknyttede ydelser skriftligt til DP DANMARK ApS. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt eller tilknyttet ydelse: (1) Ordrenummer, (2) Varenummer, (3) Varebeskrivelse, (4) Mængde, (5) Pris, (6) Betalingsbetingelser, (7) Leveringsdato, (8) Leveringsadresse, (9) leveringsbetingelser.

2.4 DP DANMARK ApS tilstræber at sende ordrebekræftelse eller afslag af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser til Køber skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen af ordren. Bekræftelser og afslag af ordre skal være skriftlige for at binde DP DANMARK ApS.

2.5 Ved køb via webshoppen på www.dpdanmark.dk kan Køber se bort fra pkt. 2.3, og Køber modtager automatisk efter sin afgivne ordre en ordrebekræftelse fra DP DANMARK ApS.

2.6 Køber kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden DP DANMARK ApS’ skriftlige accept.

2.7 Hvis DP DANMARK ApS’ bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med Købers ordre eller Aftalegrundlaget, og Køber ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Køber meddele dette til DP DANMARK ApS skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Køber bundet af ordrebekræftelsen.

2.8 Repromateriale, tegninger, klicheer, fotoarbejde, film og lignende, som er blevet udarbejdet i forbindelse med en ordrer, bliver opbevaret for Købers regning og risiko, dog maksimalt 5 år efter sidste trykdato.


3. Priser og prisregulering
3.1 Er andet ikke anført, er alle priser, herunder priser angivet på DP DANMARK ApS’ website dpdanmark.dk eksklusive moms og gældende afgifter.

3.2 Den af DP DANMARK ApS på en ordrebekræftelse angivne pris er bindende med mindre den angivne pris åbenbart er fejlagtig.

3.3 DP DANMARK ApS forbeholder sig retten til uden varsel at regulere priser.

3.4 DP DANMARK ApS tager forbehold for force majure og alle andre forhold der ligger uden for vores kontrol, medmindre vi er pålagt heraf ifølge dansk lov.


4. Betalingsbetingelser
4.1 Betaling foretages via bankoverførsel, (ved denne betalingsform er du ikke dækket af indsigelsesordningen) såfremt andet ikke er særskilt skriftligt aftalt. Er Køber med forretningsadresse i Danmark, er fristen for rettidig betaling fakturadato + 14 dage. For udenlandske kunder, er fristen for rettidig betaling fakturadato + 14 dage.

4.2 I tilfælde af Købers forsinkede betaling har DP DANMARK ApS krav på morarente, 1,5% pr. måned fra forfaldsdato og til betaling sker, samt rykkergebyr for tilsendelse af rykkerskrivelser og eventuelle inkassoomkostninger, såfremt sagen tages til inkasso.

4.3 Hvis Køber undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom, har DP DANMARK ApS ud over rente efter pkt. 4.2 ret til at (1) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser som forsinkelsen vedrører, (2) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til Køber, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (3) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

4.4 DP DANMARK ApS modtager betaling med Dankort, Visa og MasterCard.

4.5 Det solgte forbliver DP DANMARK ApS’ ejendom indtil hele købesummen inklusive evt. rentetilskrivninger er betalt (ejendomsforbehold).

4.6 Køb på kredit ud over den i pkt. 4.1 anførte kredit kan gives, hvis der er truffet skriftlig aftale herom, og i så fald gælder det i pkt. 5 angivne.

4.7 En forudsætning for kreditaftale efter pkt. 4.1 og pkt. 5.1 er, at Køber oplyser selskabsnavn og selskabsform, CVR-nr., adresse, postnr., by, tlf.nr. og bankforbindelse. Ved personligt drevne virksomheder skal Køber også oplyse indehavers fulde navn og seneste privatadresse.


5. Køb på kredit

5.1 DP DANMARK ApS kan yde Køber kredit på betaling, såfremt der er truffet særskilt skriftlig aftale herom.

5.2 Såfremt køber er ydet kredit, skal enhver adresseændring straks meddeles skriftligt til DPDANMARK ApS.

5.3 Øvrige vilkår for kreditaftalen angives i samhandelsaftalen mellem køber og DP DANMARK ApS.

5.4 Det solgte forbliver DANMARK ApS’ ejendom indtil hele købesummen inklusive evt. rentetilskrivninger er betalt (ejendomsforbehold).


6. Levering
6.1 Vi har sædvanligvis dag til dag levering til hele Danmark.

6.2 Leverancer i Danmark koster kr. 99,00 uanset ordrens størrelse, og leverancer uden for Danmark sendes ufranko medmindre andet er skriftligt aftalt.

6.3 Levering sker til Købers forretningssted, som er opgivet til DP DANMARK ApS eller til en af Køber udpeget plads, såfremt dette er skriftligt aftalt.

6.4 På produktionsordrer og ordrer på specielt fremstillede varer, forbeholder DP DANMARK ApS sig ret til en kvantumsafvigelse på +/- 10%.

6.5 Der tages forbehold for rimelige tolerancer med hensyn til dimensioner, bredde og længde, +/- 10 mm, godstykkelse og kvantum +/- 10 %. Produktionsordrer hvor antallet af produkter inden for sin art er under 25.000 stk. dog +/- 25 % på mængden. Folieordrer +/- 10 %. Ordrer under 500 kg. dog +/- 25 % på mængden. Der tages ved alle ordrer forbehold for en vis variation i farvenuancer.

6.6 DP DANMARK ApS har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre andet er skriftligt aftalt.

6.7 I tilfælde af forsinkelser, restordre eller udsolgte varer, bestræber vi os på hurtigst muligt at informere dig herom, og hvad vi kan gøre i sagen. Hvis en pris er åbenlyst forkert, og du rimeligvis burde havde opdaget dette, er vi ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til den forkerte pris.

6.8 Bestilles et produkt som viser sig at være udsolgt eller udgået af sortimentet, vil ordren blive gennemført uden dette produkt, såfremt ordren indeholder bestilling af andre produkter, som ikke er udsolgt eller udgået af sortimentet.


7. Leveringstid
7.1 Ordrer afgivet inden klokken 14:00 vil normalt blive leveret inden 2 arbejdsdage, medmindre der skriftligt er aftalt andre leveringstidspunkter.

7.2 Såfremt der foreligger en ordrebekræftelse fra DP DANMARK ApS, er det leveringstidspunktet angivet i denne, der er gældende.

7.3 Såfremt DP DANMARK ApS’ rettidige levering hindres af omstændigheder som beskrevet i pkt. 9 (force majeure), udskydes tidspunktet for rettidig levering med et tidsrum svarende til hindringens varighed. Dog skal begge parter skriftligt og ansvarsfrit kunne annullere aftalen, når hindringen har varet mere end 30 dage.

7.4 Såfremt DP DANMARK ApS’ rettidige levering hindres af omstændigheder der skyldes Købers forhold, udskydes tidspunktet for rettidig levering med et tidsrum svarende til hindringens varighed.

7.5 Hvis DP DANMARK ApS undlader at levere produkter eller tilknyttede ydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som Køber er uden ansvar for, og levering ikke sker inden rimelig frist på mindst 30 dage, kan Køber ophæve den eller de ordre, der er berørt af forsinkelsen uden varsel ved skriftlig meddelelse til DP DANMARK ApS. Køber har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

7.6 Hvis DP DANMARK ApS undlader at levere specielt fremstillet produkter senest 90 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som Køber er uden ansvar for, og levering ikke sker inden rimelig frist på mindst 90 dage, kan Køber ophæve den eller de ordre, der er berørt af forsinkelsen uden varsel ved skriftlig meddelelse til DP DANMARK ApS. Køber har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.


8. Konstatering af mangler og reklamation
8.1 Ved levering er Køber forpligtet til straks at kontrollere det leverede, og skal uden ugrundet ophold efter modtagelsen skriftligt reklamere over for DP DANMARK ApS i tilfælde af konstaterede fejl eller mangler, med behørig billeddokumentation herfor og med beskrivelse af hvilke konstaterede fejl og mangler, der er tale om samt anføre, hvilke beføjelser som Køber mener sig berettiget til.

8.2 Såfremt Køber i anledning af synlige fejl eller mangler, som er, eller burde være opdaget ved leveringen, undlader at reklamere som angivet i pkt. 8.1, fortabes adgangen til at gøre fejlen eller manglen gældende.

8.3 Såfremt der påvises mangler ved det leverede, er DP DANMARK ApS berettiget og forpligtet til efter eget valg at foretage omlevering, eller såfremt det er muligt at afhjælpe manglen.

8.4 Enhver henvendelse eller aftale vedrørende reklamation kan kun med bindende virkning for DP DANMARK ApS indgås med selskabets direktør Lars Galvit og kun ved fremsendelse af en e-mail på e-mailadresse lg@dpdanmark.dk med de i pkt. 8.1 angivne oplysninger.

8.5 I tilfælde af synlige fejl og mangler ved det leverede, som er opstået i forbindelse med transporten, er Køber forpligtet til at underrette den pågældende transportør og tillige sikre sig, at chaufføren på fragtsedlen noterer og kvitterer for de konstaterede fejl og mangler.

8.6 Ethvert krav, udover hvad der følger af pkt. 8.3, eksempelvist krav om ophævelse, prisnedslag, erstatning for såvel direkte som indirekte tab, er DP DANMARK ApS uvedkommende, medmindre køber godtgør, at der foreligger grov uagtsomhed fra DP DANMARK ApS’ side.


9. Produktansvar
9.1 DP DANMARK ApS er alene ansvarlig for personskade og tingsskade i det omfang, det følger af ufravigelig lovgivning, herunder lov om produktansvar, lov nr. 371 af 7. Juni 1989, med eventuelle ændringer, jf. EF-direktiv (ADIR 1985,374).

9.2 I den udstrækning DP DANMARK ApS måtte ifalde produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at skadesløsholde DP DANMARK ApS i samme omfang, som DP DANMARK ApS’ ansvar er begrænset i pkt. 12.


10. Force majeure
10.1 Parternes forpligtelser i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser og i henhold til en eventuel indgået aftale består kun under forudsætning af, at opfyldelsen af forpligtelserne ikke hindres, eller gøres urimeligt vanskelige eller bekostelige som følge af forhold, der ligger uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse kunne forudse herunder men ikke udtømmende mobilisering, krig, blokade, oprør, hærværk, terror, oversvømmelser, energikrise, brand, maskinskade, epidemier, pandemier, statsindgreb, herunder ind- og udførselsforbud, indførelse af deponeringsordninger, konflikter, arbejdsstridigheder, herunder konflikter hos DP DANMARK ApS.

10.2 Bestemmelsen i pkt. 10.1 finder tillige anvendelse i tilfælde af forsinkede, mangelfulde eller manglende leverancer fra underleverandører, som skyldes de i bestemmelsen nævnte forhold.

10.3 Såfremt en af parterne vil påberåbe sig force majeure, skal vedkommende part uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part derom.


11. Returnering
11.1 DP DANMARK ApS modtager kun leverede varer retur efter forudgående skriftlig aftale, samt vedlagt kopi af fakturaen, og kun hvis det leverede returneres ubrugt og ubeskadiget og i original emballage senest 14 dage efter levering. Sæsonvarer kan ikke returneres, herunder men ikke begrænset til juleæsker og julegavepapir.

11.2 Varer der er hjemtaget og/eller fremstillet specielt, kan ikke returneres.

11.3 Returnering sker for Købers regning og risiko.

11.4 Køber krediteres det fulde beløb eksklusive fragt- og ekspeditionsgebyr og med fradrag af 15 % i krediteringsafgift.


12. Ansvarsbegrænsning og ansvarsfraskrivelse
12.1 DP DANMARK ApS’ mangelsansvar og produktansvar er begrænset til det i pkt. 8 og 9 anførte.

12.2 DP DANMARK ApS’ erstatningsansvar over for Køber kan aldrig overstige et beløb svarende til fakturabeløbet for den solgte leverance. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis DP DANMARK ApS har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

12.3 Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget fraskriver DP DANMARK ApS sig alt ansvar for ethvert indirekte tab, herunder drifts, tids- og avancetab samt tab af goodwill.

12.4 DP DANMARK ApS og Køber er gensidigt forpligtede til skriftligt at underrette hinanden om erstatningskrav, der rejses af tredjemand mod en af parterne vedrørende en af nærværende betingelser omfattet leverance.


13. Fortrolighed
13.1 Køber må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge DP DANMARK ApS’ erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

13.2 Køber må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over DP DANMARK ApS’ fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Køber skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

13.3 Købers forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.


14. Immaterielle rettigheder
14.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, vareprøver og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører DP DANMARK ApS.

14.2 Det i pkt. 14.1 anførte gælder ligeledes for alle produkter, vareprøver og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, som vises på DP DANMARK ApS’ website dpdanmark.com.

14.3 Hvis leverede produkter krænker tredjemands immaterielle rettigheder, skal DP DANMARK ApS for egen regning enten (1) sikre Køber ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter, (2) ændre de krænkende produkter, så de ikke længere krænker, (3) erstatte de krænkende produkter med nogle, der ikke krænker, eller (4) tilbagekøbe de krænkende produkter til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 15 % pr. år siden leveringen. Køber har ikke andre rettigheder i anledning af produkters eller tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder.


15. Skriftlige aftaler som afviger fra salgs- og leveringsbetingelserne
15.1 Skriftlige aftaler eller andet som afviger fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser, og som Køber ønsker at indgå med DP DANMARK ApS, skal for at være gyldige indgås direkte med selskabets direktør Lars Galvit på dennes e-mailadresse lg@dpdanmark.dk

16. Retten til at fremvise produkter med logotryk
16.1 Da vi hos DP Danmark er beærede over hvert eneste kunde og meget stolte af at de har valgt os som deres leverandør, forbeholder vi os retten til at fremvise udvalgte kunders produkter med logotryk samt anvende udvalgte kunder som reference. Såfremt dette ikke ønskes, skal det blot meddeles skriftligt. Såfremt vi bliver gjort opmærksom på dette efter salgsmateriale er udgivet, vil vi sørge for, at det fremadrettet vil være fjernet i senere udarbejdet salgsmateriale. På messer eller på hjemmesiden vil DP Danmark relativt hurtigt kunne fjerne fremviste logovarer eller referencer. Ved accept af vores salgs- og leveringsbetingelser gives der accept til ovenstående.

17. Lovvalg og værneting
17.1 Enhver tvist herunder i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret, der tillige anvendes ved afgørelse af spørgsmål om den formelle fremgangsmåde ved salgsgenstandens undersøgelse, eventuelt frister for undersøgelsen, og hvilke forholdsregler der skal træffes, såfremt varen afvises. Dog skal reglerne i den internationale købelov »Convention on Contracts for the International Sales of Goods« ikke finde anvendelse med mindre dette særskilt er aftalt med internationale kunder uden for Skandinavien.

17.2 Københavns Byret skal danne værneting for enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel.

Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr., mailadresse og CVR-oplysninger.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos DP DANMARK ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på https://dpdanmark.dk/ er Webmaster, Tobias Elleholm, DP DANMARK ApS.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: dp@dpdanmark.dk.

Liebe Kundin

Wir haben uns dafür entschieden, unsere Website in Zukunft in englischer Sprache zu betreiben. Es stehen Ihnen aber weiterhin deutschsprachige Mitarbeiter zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Mit den besten Grüßen
Dp Danmark, +45 55 72 20 10

Okay